JA Vauxite

2nd Nov JA Template

خط مشی کیفی

خط مشی سیستم مدیریت کیفیت شرکت پرچ نگین
 
شرکت پرچ نگین بعنوان یکی ازسازمانهای معتبر درزمینه ی تولید انواع پرچ های فولادی، مسی ، برنجی و آلومینیومی با ایجادتفکر فرایندگرا درکلیه سطوح سازمان درجهت برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی و همچنین سر لوحه قرار دادن مشتری مداری ازطریق تامین خواسته ها ورضایت و اعتماد مشتریان , خودرا متعهد به اصول زیر میداند .
 
1- رعایت خواست های مشتریان و تلاش درجهت افزایش رضایت مندی آنان
2- توسعه سطح دانش و آگاهی پرسنل به جهت اثر بخشی بیشتر علی الخصوص درحوزه های اجرایی
3- فراهم نمودن محیط کار مناسب و صمیمی و ایجاد مشارکت بین همکاران درتصمیم گیری های سازمانی
4-گسترش استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده بهینه ازتجهیزات موجود
5- بهبود مداوم سطح کمی و کیفی انجام کار جهت دسترسی به بازار های جدید و بزرگتر
6- فراهم نمودن شرایط همکاری باشرکت های صاحب نام و همکاران
7-کسب رضایت ذینفعان
 
بمنظور دستیابی به اصول بالااین شرکت سیستم مدیریت کیفیت رامنطبق باالگوی استاندارد ISO9001:2015 درکلیه سطوح به اجرا درآورده وبطور مداوم خودرانسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی سیستم متعهد میداند همچنین سازمان درابتدای هرسال نسبت به تعیین اهداف کمی وکیفی درراستای این خط مشی اقدام نموده و بابازنگری ازطریق پایش و اندازه گیری و تحلیل، میزان تحقق اهداف رابررسی میکند. اینجانب بااعتقاد کامل و عزمی راسخ ازاین سیستم پشتیبانی نموده وازهمه همکاران انتظار دارم ضمن درک صحیح آن درجهت برآورده ساختن خواسته های استاندارد و شکل گیری سیستم مدیریت کیفیت تلاش نمایند . جهت پیشبرداین سیستم و بمنظور حصول اطمینان ازکارایی و اثربخشی آن به نماینده مدیریت درامور کیفیت اختیارات لازم تفویض شده است.
 
                                                                                                                                                                                                                    مدیر عامل
                                                                                                                                                                                                                    جلال ستاره