JA Vauxite

2nd Nov JA Template

چسب های نگهدارنده

چسب های نواری نگهدارنده برای نصب چند پرچ درمحل مونتاژ مورد استفاده قرار می گیرند .با استفاده از این چسب های نواری و قراردادن آنها روی پرچ های قرار گرفته در محل مونتاژ، اقدام به ثابت نگه داشتن مقطعي پرچها براي پرچكاري بهتر مي نمايند .پس از انجام عملیات پرچکاری نوار فوق برداشته و هیچگونه اثری از چسب فوق نخواهد بود . این نوع چسب های نواری دارای انعطاف پذیری خوب ،شفاف (برای دیدن پرچ های زیر چسب ) از جنس پلی استر با ضخامت های متفاوت می باشند .

اين چسبهابا عرض 1 ، 3/4 ، 1/4 ،3/16 ، 1/2 ، 3/8 اينچ وباطول 33متر موجود مي باشند.